Kto może skorzystać

Z bezpłatnego wsparcia skorzystać mogą następujące grupy osób:

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium państw trzecich, którzy spełniają warunki wjazdu i pobytu na terytorium Polski, w szczególności posiadający perspektywę zamieszkiwania w Polsce przez okres co najmniej 12 miesięcy i legitymujący się m.in. wizą w celu repatriacji, wizą w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta, wizą w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.
 2. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, posiadający dokument pozwalający im na co najmniej 12-to miesięczny pobyt w Polsce.
 3. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach i posiadający perspektywę przedłużenia lub kontynuowania pobytu:
  a) przebywający nieprzerwanie na tym terytorium przez okres co najmniej 12 miesięcy:
  • na podstawie wizy m.in. w celu naukowym, szkoleniowym lub dydaktycznym, w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania pracy, posiadający Kartę Pobytu,
  • na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zgody na pobyt tolerowany, posiadający Kartę Pobytu,
  • na różnych podstawach, jeżeli suma okresów faktycznego legalnego ich pobytu w Polsce wynosi nieprzerwanie co najmniej rok;
  b) małżonkowie obywateli polskich – od momentu posiadania dokumentów potwierdzających ich legalny pobyt w Polsce.

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI Z PAŃSTW TRZECICH
I ŚRODKÓW WŁASNYCH „Integracja bez granic”
Nr umowy 20/7/2010/EFI