O projekcie

Projekt zakłada BEZPŁATNE formy wsparcia takie jak:

  1. Tłumaczenia.
  2. Kursy języka polskiego.
  3. Zajęcia kulturoznawstwa.
  4. Wsparcie mobilnego doradcy.
  5. Wsparcie doradcy zawodowego.
  6. Wsparcie psychologa.
  7. Wsparcie „aniołów integracji” (wolontariuszy) – działania dodatkowe wspierające pomoc cudzoziemcom.
  8. Pomoc stacjonarną w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.
  9. Wycieczki i imprezy integracyjne.

Każda forma wsparcia (np. lekcja języka polskiego, konsultacja, tłumaczenie) musi być potwierdzone czytelnym podpisem Uczestnika. Będą tego wymagać pracownicy projektu.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do osób z poniższych grup docelowych:

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.):
 • na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6a, jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych),
 • lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),
 • na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 1. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają, odpowiednio, warunkom z punktów 1, 3, 4, 5 i 7.
 2. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2)
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2)
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,
 • złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP  (art. 300 ust. 4).
 1. Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.
 2. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA – wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.
 3. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4 oraz 7 i 8, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.
 4. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223),
 • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,
 • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)

 i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

Cudzoziemcy, którzy złożyli ww. wniosek, lecz nie otrzymali odcisku stempla w dokumencie podróży mogą korzystać jedynie ze wsparcia ograniczonego do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu w Polsce (patrz punkt 5 powyżej). Z pełnego wsparcia mogą korzystać od momentu uzyskania odcisku stempla w dokumencie podróży.

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043):
 • na podstawie prawa pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 18) lub prawa pobytu stałego (art. 43).

Z ww. należy wyłączyć osoby będące grupą docelową Celu Szczegółowego Azyl w Programie Krajowym FAMI.