Ustawy

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
 4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
 9. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI Z PAŃSTW TRZECICH
I ŚRODKÓW WŁASNYCH „Integracja bez granic”
Nr umowy 20/7/2010/EFI